Regulamin korzystania z serwisu gier Zagraj.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) zawiera ogólne warunki przyznawania dostępu i korzystania z serwisu gier on-line w portalu Zagraj.pl (Serwis).
 2. Serwis Zagraj.pl jest zarządzany i obsługiwany przez Cronix Sp. z o.o. (Cronix) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłopickiego 17/19, posiadającą nr NIP: 5272307270, REGON: 01632918200000, KRS: 0000108618.
 3. Każda osoba korzystająca z Serwisu (Użytkownik) akceptuje warunki Regulaminu.

§ 2 Rejestracja użytkowników

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja za pomocą internetowego formularza rejestracyjnego. Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w formularzu pola obowiązkowe oznaczone kolorem czerwonym. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz poprawienia ich.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Serwisu.
 3. Na podstawie danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika w trakcie rejestracji oraz korzystania z Serwisu tworzona jest Baza Danych.
 4. Bazy danych Użytkowników Serwisu są zarządzane przez Cronix.
 5. Użytkownik zobowiązuje się, do tego, że podane przez niego dane:
  1. nie będą naruszały praw osób trzecich,
  2. nie będą naruszały obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm obyczajowych;
  3. nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;

  § 3. Zasady korzystania z Serwisu

  1. Korzystanie z Serwisu w podstawowym zakresie jest nieodpłatne. Lista elementów płatnych i cennik zamieszczone są na stronach Serwisu. W szczególności opłaty wnosić można m.in. za pomocą usługi SMS Premium na numery 7268 (koszt smsa 2,46zł) oraz 7568 (koszt smsa 6,15zł). Dla poprawnego naliczenia płatności, treść wysyłanych smsów musi brzmieć "ZAGRAJ".
  2. W celu zgłoszenia problemu z dokonaną płatnością należy skontaktować się drogą mailową, pisząc na adres platnosci@zagraj.pl.
  3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili odstąpić od korzystania z płatnych elementów Serwisu. Aby to zrobić, wystarczy nie wnosić kolejnych płatności. W celu rezygnacji z płatności cyklicznych (rekurencyjnych) należy napisać w tej sprawie na adres platnosci@zagraj.pl
  4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest założenie konta przez użytkownika (Konto)
  5. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z gier znajdujących się w tym Serwisie, z tym jednak zastrzeżeniem, że Użytkownik posiada wszelkie możliwości korzystania z Serwisu wyłącznie po potwierdzeniu Konta.
  6. Użytkownikowi może zostać odebrany lub zawieszony czasowo dostęp do Konta, lub może on zostać pozbawiony możliwości prowadzenia rozmów w serwisie z innymi użytkownikami w przypadku gdy:
   1. swoim zachowaniem narusza prawa osób trzecich
   2. używa w stosunku do innych Użytkowników słów powszechnie uznanych za obelżywe
   3. wykorzystuje Serwis w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem np. reklamuje inne Serwisy, a w szczególności serwisy konkurencyjne
   4. narusza prawo, postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego
   5. korzysta z Serwisu za pomocą oprogramowania nie wyprodukowanego przez Cronix, w szczególności nieoryginalnych appletów gier bądź ich odpowiedników.
   6. gra nieuczciwie wykorzystując wspomagające programy
   7. udostępnia swoje konto osobom trzecim
  7. Odebranie Użytkownikowi dostępu do konta stanowi prawo Cronix, a uiszczona przez Użytkownika opłata za aktywację nie podlega zwrotowi.
  8. Cronix zaznacza, iż w pewnych okresach korzystanie z Serwisu może być udostępniane na warunkach promocyjnych. Szczegóły każdej promocji określi dodatkowy regulamin.

  § 4. Odpowiedzialność

  1. Cronix dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Cronix nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisów.
  2. Cronix nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewall'e - blokady, niewłaściwe wersje przegladarek internetowych), a które uniemożliwiają Użytkownikowi dostęp do Serwisu.
  3. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu oraz korzystania z niego w sposób niezgodny z Regulaminem mogą pociągnąć za sobą bez uprzedzenia nieodwracalne zablokowanie dostępu do Serwisu oraz stosowne kroki prawne ze strony Cronix bądź właściwych organów.
  4. Cronix nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
   2. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Cronix przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, zdarzeń losowych i siły wyższej;
   3. korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
   4. treść wiadomości zamieszczanych w rozmówkach. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi autor wiadomości czyli, Użytkownik;
   5. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych Cronix;
   6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Cronix.

   § 5. Postanowienia końcowe

   1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
   2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.